HISTORIA

dsc_0488reJesienią 1990 r. cztery osoby zaczęły modlić się o nową wizję dla swojego życia.

Nikt spośród nich nie pochodził z Lublina, kończyli tu studia. To, co ich łączyło, to wspólne pragnienie oddania swego życia Jezusowi.

Od tych czterech osób zaczęła kształtować się nowa wspólnota,     która  8 października 1993 r. otrzymała imię „Chwała Boża”.   Od października 1992 r. wspólnota spotyka się przy parafii św. Rodziny na Czubach, gdzie została zaproszona przez proboszcza – ks. Ryszarda Juraka.

Od 1995 r. wspólnota współpracuje ze wspólnotą GOGICC (Glory of God International Covenant Community) oraz wspólnotą ICPE (International Catholic Programme of Evangelisation).

W wyniku tej współpracy w naszej wspólnocie zrodziło się pragnienie pogłębiania osobistej relacji z Bogiem oraz innymi braćmi i siostrami. Owocem tego było zawarcie Przymierza przez 14 członków naszej wspólnoty w listopadzie 1997 r.

Dziewiątego  października 1999 w czasie uroczystej mszy świętej, podczas której nasza wspólnota zawarła przymierze ze wspólnotą GOGICC  nastąpiła zmiana imienia wspólnoty na „Nowe Jeruzalem”.

 DZIEŃ DZISIEJSZYzmniejszony

Wspólnota Nowe Jeruzalem jest Katolicką Wspólnotą Charyzmatyczną Odnowy w Duchu Świętym o
charakterze ewangelizacyjnym.

Patronem wspólnoty jest Święty Jan Paweł II.

Fundamentem istnienia wspólnoty jest uznanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, otwartość na
działanie Ducha Świętego oraz świadome uczestniczenie w życiu Kościoła Katolickiego.

Wspólnota NOWE JERUZALEM powstała na początku lat dziewięćdziesiątych, spotyka się w każdy
czwartek o godz.18 00 w salce nr.13 w Domu Parafialnym. Obecnie liczy ok 50 osób.

Czwartkowe spotkania wspólnoty rozpoczyna modlitwa uwielbienia z udziałem diakonii muzycznej.
Centrum spotkania jest Jezus Chrystus. Uwielbiamy Pana słowem i pieśnią . Po uwielbieniu– czas
nauczania. Formacje wspólnoty jest rozeznawana na modlitwie przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie
wspólnoty wraz z Pasterzem. Stałym elementem spotkań jest Eucharystia.

Nasze charyzmaty:

Uwielbienie – podstawowym celem i dążeniem wspólnoty jest przynoszenie chwały Bogu np. poprzez dążenie
do wypełniania woli Bożej we wszystkich aspektach życia, służbę zgodnie z charyzmatem, życie Dobrą
Nowiną, dbanie o rozwój osobisty, budowanie relacji opartych na miłości;

Ewangelizacja–głoszenie Ewangelii po przez katechezy, świadectwa, seminaria. Diakonia Ewangelizacyjna co
roku prowadzi sześciotygodniowy Kurs dla Bierzmowanych- kierowanych do osób dorosłych -przy lubelskiej
Archikatedrze, a dwie osoby biorą także udział w Projekcie Żródło. Szcególną rolę w posłudze ewangelizacyjnej
odgrywa świadectwo życia osób, które mają żywą relację z Jezusem Chrystusem;

Modlitwa wstawiennicza– wspieranie modlitwą ludzi chorych, cierpiących, którzy przychodzą po radę i pomoc.
Niemal od początku istnienia wspólnoty wiele istnieje Diakonia Modlitwy Wstawienniczej, która z ofiarnością
służy potrzebującym swoim charyzmatem.
Od czterech lat wspólnota modli się wraz z Pasterzem za chorych podczas Nabożeństwa z modlitwą o
uzdrowienie duszy i ciała. Widoczne jest, w świadectwach ,działanie Pana Boga, zwłaszcza w sferze uzdrowień
duchowych.

Charyzmat modlitwy wstawienniczej rozwija się także w Diakonii Orędowniczej , która modli się, między
innymi ,w intencji próśb składanych poprzez Skrzynkę Intencji umieszczoną na stronie internetowej wspólnoty.
Kolejną formą modlitwy orędowniczej jest prowadzona we wspólnocie od czterech lat modlitwa za miasto Lublin.

Poza osobistą modlitwą grupa Modlitwy za Miasto spotyka się raz w miesiącu na Mszy Św. ,a po niej
wyrusza na modlitwene patrole po ulicach Lublina.

Część grupy, około 10 osób, należy do stowarzyszenia “Glory of God International Covenant Community”-
Przymierze. Wspólnota Przymierza jest zaangażowane we wszystkie aspekty życia wspólnoty Nowe
Jeruzalem.
Celem wspólnoty jest gromadzenie osób, które pragną pogłębiania swojej osobistej więzi z Jezusem ,są
gotowe dzielić się miłością, ofiarować innym swoją uwagę i czas. Członkowie wspólnoty czują się powołani
do bycia razem w swoim przeżywaniu wiary, uczyć się od siebie życia Ewangelią. Wspólnota jest
wspaniałą, ale i trudną drogą, na której przewodzi Bóg Duch Święty.

 

 

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy pragną pogłębienia osobistej więzi z Panem Jezusem!

 

Back to Top