Przymierze

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA NOWE JERUZALEM
W OBRĘBIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓLNOTY PRZYMIERZA CHWAŁA BOŻA (GOGICC)

Poprzez Chrzest otrzymaliśmy życie Chrystusa i Jego Ciało, Kościół. Przymierze Wspólnoty jest konkretnym wyrazem uczestnictwa w Nowym Przymierzu, które Bóg zawarł z nami przez Chrystusa.

Jako Wspólnocie, poprzez Księgę Rodzaju 17;1-9, Pan obiecuje być naszym Bogiem i zaprasza nas abyśmy byli Jego ludem. W odpowiedzi na to wezwanie postanawiamy zawrzeć przymierze z Nim i oddać się naszym braciom i siostrom, którzy podzielają to samo powołanie do poznawania i głoszenia Boga. Przymierze zawieramy najpierw na rok tj. etap wstępny a następnie na rok, dwa, trzy i pięć lat i na całe życie. Odnawiamy je każdego roku.

Przystąpić do Przymierza mogą osoby, które są co najmniej dwa lata we wspólnocie, oddały swoje życie Jezusowi oraz doświadczyły modlitwy o wylanie Ducha Świętego.

PRZYMIERZE 

Pan obiecuje być „naszym Bogiem”. Aby odpowiedzieć na jego zaproszenie byśmy byli „Jego ludem” i głosili Go, zgadzam się i obiecuję:

  • Oddać moje życie Panu i naśladować Go codziennie jako Jego uczeń w mocy Ducha Świętego;
  • Wzrastać w poznawaniu Boga i miłości do Niego poprzez życie codzienną modlitwą, częstą lekturę Pisma Świętego i regularne uczestnictwo w Sakramentach Świętych;
  • Być posłusznych Słowu, które do nas kieruje poprzez Pismo Święte, nauczanie Kościoła Katolickiego i prowadzenie Ducha Świętego;
  • Wypełniać wiernie i gorliwie misję, która powierza nam jako członkom Kościoła poprzez wspólnotę i wspierać ją swoim życiem i zasobami.
  • Służyć i troszczyć się o moich  braci i siostry we wspólnocie i przyjmować tych, których przysyła do nas gdziekolwiek w świecie.
  • Rozumieć wspierać i kierować się „Normami i orientacjami” wspólnoty oraz wszystkim, co przyczynia się do życia w jedności i służbie naszemu Panu we Wspólnocie i poprzez Wspólnotę.

Aby odpowiedzieć na to, co Bóg czyni pośród nas i by stać się wspólnotą do jakiej On Nas powołuje pragniemy oddać całe nasze życie Jemu, naśladować Jego Syna i żyć w głębszej jedności z Duchem Świętym. Pragniemy kochać służyć Mu poprzez naszą codzienną modlitwę i posługę oraz oddawanie Mu chwały i uwielbiania w każdym czasie i miejscu. Chcemy zawsze poszukiwać Jego woli służyć prawdzie Jego Słowa w radości, pokoju i miłości Ducha Świętego. Wierzymy w to co Bóg mówi do nas i chcemy być posłuszni Jego Słowu, prowadzeniu Ducha Świętego i nauce Kościoła. Ofiarujemy gościnność tym, których do nas posyła i otwieramy serca na tych, których jeszcze do nas przyśle. Będziemy kochać i służyć Kościołowi wypełniać misje, którą On nam powierza, a która obejmuje cały świat.

Ponad wszystko pragniemy być ludźmi, którzy poprzez Boże Miłosierdzie wzrastają w gorliwości pierwszej miłości zaszczepionej w naszych sercach prze Niego, który jest dla nas wszystkim.

Pragniemy zadedykować Mu siebie i swoje życie nie tylko osobiście, ale jako członkowie Wspólnoty Nowe Jeruzalem- Wspólnoty Przymierza.

Wiemy, że by być prawdziwie ludźmi jednego serca i jednego ducha w relacji do Boga, musimy służyć i troszczyć się o naszych braci i siostry we Wspólnocie Przymierza i ochoczo przyjmować wszystko co czyni nas jednym ciałem. To zakłada uczestniczenie we wspólnotowych spotkaniach, szacunek i wsparcie dla prawi zasad naszego wspólnego życia. Musimy wspierać życie wspólnoty środkami materialnymi i finansowymi. Wszystko to stanowi naszą odpowiedzialność za tych, których Bóg nam powierzył byśmy byli jedna rodziną, członkami tego samego ciała, braćmi i siostrami pracującymi razem w misji, którą On nam jako wspólnocie powierzył.